ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCI

Organizátorem charitativní akce RE/MAX Filantrop roku je společnost CZECH-IN s.r.o., 5.května 65, 140 21, Praha 4,

IČO 48582387 a je uskutečňováná ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky 

číslo: S-MHMP/1501799/2012.
 
Charitativní akce dává možnost účastníkům konference Otevřená RE/MAX Convention přispět libovolnou částkou na jeden ze tří charitativních projektů Nadace Terezy Maxové dětem. Na charitativní portál www.remaxconvention.cz je možné se kdykoliv vracet do 30.3.2020 a průběžně přispívat. Společnost (kancelář RE/MAX) či jednotlivec, který v uvedené době zašle na účet sbírky Nadace Terezy Maxové dětem nejvíce finančních prostředků, získá titul Filantrop roku a bude vyhlášen na slavnostním večeru Star Awards Night, který proběhne dne 31.3.2020 v Kongresovém centru Praha.
 
Příspěvek je možné poskytnout pouze online prostřednictvím webové stránky www.remaxconvention.cz. Platbu lze provést kartou nebo bankovním převodem. Možnost platby bankovním převodem bude uzavřena 23.3.2020 v 17:00. Pokud nebude příspěvek dárcem uhrazen bankovním převodem do 5 pracovních dní od registrace příspěvku, bude tento příspěvek automaticky vymazán. Doklad o daru bude zaslán po připsání charitativního příspěvku na účet organizátora.
 
Bankovní údaje pro poskytnutí příspěvku:
 
číslo účtu: 51-0903480287/0100
Pro snadnou identifikaci platby použijte variabilní symbol, který vám zašleme v potvrzovacím emailu.

 

Měna:
 

Příjemce: CZECH-IN s.r.o.
 

Adresa příjemce: 5. května 65, CZ-140 21 Praha 4, Česká republika
 

Adresa banky: KB a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, Česká republika
 

Číslo účtu: 51-0903480287/0100
 

IBAN: CZ8201000000510903480287
 

SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
 
Organizátor si vyhrazuje právo použít osobní údaje ve výsledkové listině akce a zároveň použít kontaktní údaje poskytnuté ve formuláři registrace pro zasílání informací souvisejících s organizací akce.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem, IČ 285 14 319, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání akce RE/MAX Filantrop roku v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci a průběh.
 
Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi a městě, ze kterého účastník pochází, preferenci příběhu, který účastník podpoří. Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Jejich poskytnutí je nezbytné pro zpracování příspěvku účastníka, pokud neposkytne kterýkoli z těchto osobních údajů, není možné zpracování příspěvku provést. Právním základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy.
 
Správce zpracovává tyto osobní údaje automatizovanými prostředky v podobě elektronické. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, město/země, podporovaný příběh může nadále užít ve výsledkové listině akce jak na místě konání akce, tak je zveřejnit zejména na svých internetových stránkách www.remaxconvention.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.remaxconvention.cz po zadání jména účastníka i po skončení akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.
 
Správce dále může zpracovávat emailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud k tomu účastník dal svůj souhlas při registraci.
 
Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: společnost CZECH-IN s.r.o., IČ: 485 82 387, se sídlem Praha 4, 5. května 1640/65, PSČ 140 00 a společnost Gappex s.r.o., IČ: 068 35 732, se sídlem Na Cimbále 104/2, Praha 4, PSČ 143 00. Oba tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání akce.
 
Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává a správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.
 
Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o takové žádosti účastníka informovat příjemce, kterým osobní údaje poskytl. To neplatí v případě, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Za určitých podmínek může účastník požadovat i právo na přenositelnost svých údajů, též má právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit.
 
Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny. Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí. V takovém případě správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro daný účely používat.
 
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte společnost CZECH-IN s.r.o. emailem na filantrop@remaxconvention.cz. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese filantrop@remaxconvention.cz nebo telefonicky na +420 261 174 301.